ABONELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TANIMLAR

Unvan : ÖĞRETMEN EVDE
Adres : 1717 Sk N. 90 K.5/502 Karşıyaka – İzmir
Telefon : 0232 364 64 20
Fax : 0232 364 64 20
E-posta : info@ogretmenevde.com.tr
Bundan sonra Ögretmen Evde  olarak anılacaktır.

ÜYE: Ögretmen evde 

Fikri ve sınai mülkiyet hakları Ögretmen Evde’ye ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişiler. Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, abonenin ÖĞRETMEN EVDE ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine (ogretmenevde.com.tr) elektronik ortamda yaptığı abonelik başvurusunun kapsamı, süresi, abonelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Uygulama Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – ÜYELİK KAPSAMI

Ögretmen Evde üyeliği, Ögretmen Evde’nin fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu, ilkokul 1, 2, 3, 4 ve ortaokul, 5, 6, 7, 8. sınıflara ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, üye tarafından seçilmiş olan erişim paketinin (sınıfın) sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır.

MADDE 4 – ABONELİK SÜRESİNCE SAĞLANACAK HİZMETLER

Üye tarafından seçilmiş olan sınıf erişim paketinde;

  • Animasyonlu ve sesli konu anlatımları,
  • Çalışmalar
  • Etkinlikler
  • Konu testleri
  • Tema-ünite sınavları,
  • Genel deneme sınavları,
  • Raporlar,
  • Oyunlar

MADDE 5 –ÜYELİK ÜCRETİ VE SÜRESİ

Öğretmen Evde üyelik ücreti KDV dahil 89 TL (SEKSEN DOKUZ LİRA)’dir.

Öğretmen Evde üyelik süresi, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır. Üye, ağustos ayında bir üst sınıfa geçer.

MADDE 6– ÜYELİK ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ

Öğretmen Evde üyelik ücretini Banka, PTT havalesi / EFT il veya Aktivasyon kartı satın alınarak ödeyebilirler.

MADDE 7 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

-. Üye Öğretmen Evde’ye üye bilgilerini doğru ve eksiksiz verir.Yanlış bilgilerden dolayı doğabilecek her türlü zararlar üyeden derhal ve aynen tanzim edeceğini beyan ve taahhüt eder.

-Üye “Aktivasyon Kodu” ve “şifre”sini kullanmalı. Üye, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Şifreyi kullanma hakkı sadece satın alan üyeye aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu sınıfın paketiyle sınırlıdır.Başkalarına bedelli-bedelsiz kullandıramaz. Bundan dolayı doğabilecek tüm sorumluluk üyeye aittir. İzinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat talep hakkı Öğretmen Evde’de saklıdır.

-Öğretmen Evde, üye verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından ve üye verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildirÜye Öğretmen Evde’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Öğretmen Evde’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

-Üye Öğretmen Evde’nin üzerinde yaptığı hareketleri takip etmesi, işlenmesine ve aranması için onay verdiğini beyan ve kabul eder.

-Öğretmen Evde abonelerin kişisel bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

-Öğretmen Evde üyelerine daha iyi hizmet vermek için, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

-Öğretmen Evde, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. Bu sözleşme konusu hizmetlerin üyeye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde Öğretmen Evde’nin sorumluluğu doğmayacaktır.

-Üye, www.ogretmenevde.com.tr sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının öğretmenevde’ye ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiç bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

MADDE 8– CAYMA HAKKI

Abonenin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde satın aldığı hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin e-posta, faks ve benzeri bir yolla Öğretmen Evde Merkezi’ne ulaşmasından itibaren abonelik iptal edilir ve abonelik ücreti iade edilir.

MADDE 9 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

Öğretmen Evde, abonenin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın abonenin aboneliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Abone, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı Öğretmen Evde’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların giderilmesinde İzmir ili merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 11 – YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta abonenin e-posta adresine gönderilmiştir.

İşbu sözleşme üyelik süresinin hitamı, üyeninaboneliğini iptal etmesi veya Öğretmen Evde tarafından aboneliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.